FAQ


Na jakiej podstawie wyliczane są wskaźniki finansowe oraz modele oceny ryzyka?
Emitenci analizowani są na podstawie podawanych przez nich raportów okresowych - rocznych, półrocznych oraz kwartalnych. Dodatkowo wspieramy się raportami biegłych rewidentów oraz dokumentami informacyjnymi, które są przygotowywane i publikowane przed debiutem na rynku Catalyst.


Dlaczego w przypadku części firm nie ma wyliczeń ocen modeli?
Brak ocen modeli może wynikać z dwóch przyczyn. Pierwsza z nich to branża jaką reprezentuje analizowana firma. Stosowane modele nie są przystosowane do sektora finansowego i tego typu podmioty nie podlegają ocenie. Drugą przyczyną może być brak wymaganych danych finansowych, na których bazują modele oceny ryzyka.


Dlaczego wskaźniki publikowane w serwisie różnią się od wskaźników zawartych w opiniach biegłych rewidentów?
Wyliczenia wskaźników finansowych w raportach biegłych rewidentów mogą bazować na innych wzorach, co w rezultacie daje nieco inne wyniki. Sposób wyliczania wskaźników przez biegłych rewidentów w większości przypadków nie jest wystandaryzowany. W ramach serwisu SkanerObligacji.pl wszystkie wyliczenia są oparte na tych samych wzorach, co pozwala porównywać emitentów, analizować rentowność obligacji.


Czy dane publikowane w serwisie są aktualne?
Staramy się aby analizy opierały się na podstawie najaktualniejszych danych. Okres sprawozdawczy, którego dotyczy publikowana analiza, jest określony w tabeli, na końcu wiersza zawierającego wskaźniki finansowe.


Dlaczego wskaźniki podawane są podwójnie?
Podajemy wskaźniki finansowe dotyczące rocznego okresu sprawozdawczego oraz okresu bieżącego 3, 6 lub 9-miesięcznego. Dzięki temu możliwa jest ocena tendencji, pojawiających się u danego emitenta. Dopełnia to obrazu oceny ryzyka. W przypadku części firm występuje sezonowość działalności, co opisywane jest w uwagach.


Dlaczego publikowane są akurat te wskaźniki, a nie inne?
Opieraliśmy się na badaniach dotyczących analizy kredytowej, dokonywanej przez polskie banki - ich procesie oceny ratingowej i scoringowej. Publikowane w ramach naszego serwisu wskaźniki są bardzo często stosowane przez instytucje kredytowe, w tym banki.


Na jakiej podstawie została określona interpretacja wskaźników finansowych?
Interpretacja wskaźników finansowych odzwierciedla założenia teoretyczne, opisywane w publikacjach naukowych, w tym w wynikach z badań nad procesem analizy ryzyka. Przedziały ocen wskaźników finansowych nie są jednak często wystandaryzowane i podawane w źródłach wartości nieznacznie od siebie odbiegają. Na potrzeby serwisu zostały przyjęte stałe zakresy stanów najkorzystniejszych, neutralnych oraz niekorzystnych.


Dlaczego w przypadku części spółek brakuje analiz wyników kwartalnych?
Część emitentów, których obligacje są notowane na Catalyst, nie ma obowiązku przygotowywać i publikować raportów kwartalnych. Dotyczy to tych firm, które nie są równolegle notowane na głównym rynku akcji GPW lub na NewConnect. Jeśli nie są przedstawiane wyniki kwartalne, to również w ramach naszego serwisu nie będzie analiz dotyczących tych okresów.


Co to oznacza, że oprocentowanie jest zmienne? Co to jest WIBOR i marża?
Oprocentowanie zmienne uzależnione jest od zmian podstawy jaką najczęściej jest stawka WIBOR. W ten sposób emitenci dokonują powiązania wysokości wypłacanych odsetek z aktualnymi stopami procentowymi na rynku międzybankowym. WIBOR jest to bowiem stawką referencyjną, po której banki komercyjne zawierają transakcje między sobą, która następnie podwyższana jest o stałą marzę wyrażoną w punktach procentowych. Suma tych dwóch składników daje oprocentowanie wypłacane inwestorom.


Jak rozróżniamy zabezpieczenie miękkie i twarde?
W ramach serwisu SkanerObligacji.pl dokonujemy podziału zabezpieczeń na twarde oraz miękkie. Nie są to określenia stricte naukowe, a jedynie założenia, które mają być pomocne w analizie ryzyka.

Do zabezpieczeń twardych, które mają wyższą rangę, zaliczamy wyłącznie hipoteki na nieruchomościach oraz zastawy rejestrowe na rzeczowych aktywach trwałych - środkach transportu, maszynach oraz urządzeniach. Zabezpieczenia miękkie, które są niżej w hierarchi istotności, to wszelkiego rodzaju poręczenia, gwarancje, zastawy na różnego typu wartościach niematerialnych i prawnych (w tym markach), zapasach (towarach), należnościach, udziałach, akcjach i dłużnych instrumentach finansowych. W tej kategorii umieszczamy także oświadczenia emitentów, w tym oświadczeniu o poddaniu się egzekucji.


Czym są dni ustalenia uprawnionych?
Są to daty określone w dokumentach związanych z emisją konkretnej serii obligacji korporacyjnych. Określają one dni, na koniec których, weryfikuje się inwestorów, będących w tym czasie posiadaczem obligacji. Przypisuje się im następnie odsetki za aktualny okres odsetkowy, a następnie wypłaca należne kwoty.


Co to jest realny okres odsetkowy?
Realny okres odsetkowy wprowadziliśmy w serwisie SkanerObligacji.pl aby ujednolicić charakter dat granicznych między kolejnymi okresami odsetkowymi. Wszystkie serie obligacji opisane są w tym zakresie w taki sam sposób - dzień początku okresu odsetkowego oraz dzień końca okresu odsetkowego jest traktowany włącznie. Oznacza to, iż ilość dni w okresie, to czas między początkiem i końcem okresu, włącznie z dniami granicznymi. Dzięki zastosowaniu takiej metodologii wykluczamy problem, które dni graniczne zaliczane są do tego okresu, a które nie.


Dlaczego nie podajemy zaleceń dotyczących zakupu konkretnych obligacji?
W ramach niniejszego serwisu nie przedstawiamy rekomendacji zakupu wybranych papierów wartościowych. Byłoby to niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Takie rekomendacje mogą jedynie być publikowane przez licencjonowane domy maklerskie oraz doradców inwestycyjnych.